Bilden visar en pool.

Vattnet i din trädgårdspool

Släpp inte ut poolvatten i avlopp eller gatubrunnar. Töm istället poolen långsamt över din egen gräsmatta. Om vattnet har behandlats med klor låt poolen stå några dagar innan du tömmer den.

Det enklaste sättet att fylla en pool är med trädgårdsslangen. Fyll på i lagom takt och se till att inte använda varmvatten.

Det är viktigt att slangen inte hamnar under vattenytan. Då finns det risk för återströmning vilket kan leda till att poolvatten sugs tillbaka in i ledningen och förorenar dricksvattennätet. För att försäkra dig om att undvika återströmning kan du installera en backventil eller ett s.k. luftgap.

Vattenrening med kemikalier 

Du som skaffar pool måste ha kunskap om hur den ska skötas och hur den kan komma att påverka miljön. Du måste känna till vilka kemikalier du använder och hur dessa ska hanteras. Det är inte lämpligt att använda silver som desinfektionsmedel. Silver dödar inte virus och det kan orsaka stor skada när det släpps ut i naturen.

Hur du tömmer din pool

Du som fastighetsägare är ansvarig för att ditt poolvatten inte orsakar problem för andra fastigheter eller vattentäkter. Ta reda på om det finns vattentäkter i närheten innan du tömmer din pool. Kontrollera också om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde, i så fall gäller särskilda föreskrifter.

Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i naturen. Hårdklorerat vatten ska neutraliseras eller avdunstas i god tid innan tömning. Om vattnet har behandlats med klor låt poolen stå några dagar innan du börjar tömma den. På det sättet blir skadan för vattenlevande organismer mindre. Fritt klor förbrukas snabbt i mindre pooler som får stå i solen.

Poolvattnet bör tömmas ut över en gräsmatta inne på din fastighet, lite i taget, i flera omgångar. Töm inte ut allt vatten på en gång, då kan andra fastigheter översvämmas. Både din egen och andras trädgårdar kan bli förstörda.

Poolvatten kan skada miljön

Du bör inte tömma ut poolvatten i sjöar eller vattendrag. Inte heller gatubrunnar är lämpliga då de flesta brunnar leder vattnet via dagvattensystemet ut i vattendrag. Växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag kan skadas av klorerat vatten.

Utsläpp av poolvatten till spillvattenavlopp kan slå ut funktionerna i reningsverket. Det leder till problem och kostnader för kommunen.

Kontakta VA-avdelningen i din kommun om du har frågor kring tömning av pooler eller inte har möjlighet att tömma på egen gräsmatta.