Olika typer av avloppsanläggningar för BDT

Naturvårdsverkets faktablad 8147 och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 innehåller detaljerade regler kring hur avloppsanläggningar ska dimensioneras och hur mycket de ska rena. 

Slamavskiljaren avskiljer endast partiklar, och renar inte vattnet från bakterier och gödande ämnen, som till exempel kväve och fosfor. 

Du behöver därför ytterligare minst ett reningssteg i din avloppsanläggning för att avloppsvattnet ska vara tillräckligt renat innan det släpps ut. Det finns ett flertal olika lösningar, enklast är att du läser på litegrand för att avgöra vilken som passar just din fastighet och dina önskemål bäst.

Här ges kortfattad information om de vanligaste alternativen för ett BDT-avlopp, mer information kan du läsa på webbplatsen Avloppsguiden.

Infiltration

Infiltration – när marken släpper igenom vatten
I en infiltrationsanläggning fördelas avloppsvattnet genom spridningsledningar som ligger i ett lager makadam. Reningen sker med hjälp av mikroorganismer. Därefter renas avloppsvattnet ytterligare genom att det infiltrerar ut i de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet.

Det är viktigt att infiltrationsanläggningen finns på ett tillräckligt stort avstånd från grundvatten, vattentäkter och berg. Ibland behöver infiltrationsanläggningen höjas upp ovanför markytan, det är då det ser ut som att man har en "limpa" i trädgården. Det beror på att grundvattennivån är så pass hög att avloppsvattnet riskerar att nå grundvattnet för snabbt om anläggningen placeras i marknivå.

I en standardbädd för ett hushåll är oftast grusbädden minst 30 m2 och det finns två spridarledningar som var för sig är 15 meter långa. Tidigare gjordes oftast bäddarna mindre vilket innebär att en äldre anläggning många gånger är för liten och därmed inte uppfyller dagens krav.

Vanligen behöver man också en fördelningsbrunn för att anläggningen ska vara godtagbar. Det behöver även finnas luftningsrör, det är viktigt att anläggningen under hela livslängden kan vara syresatt. 

Du kan anlägga din infiltrationsbädd i kanten på en åker om du vill, men det är viktigt att inte marken precis där anläggningen ligger brukas. Kör inte med tunga maskiner på anläggningen, elelr placera din vedhög eller liknande ovanpå, då riskerar du att masorna packas för hård.

Markbädd

Markbädd – när marken inte släpper igenom vatten.

En markbädd fungerar på liknande sätt som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. Det renade avloppsvattnet samlas upp i en dräneringsledning som leder till en provtagningsbrunn och därefter leds vattnet vidare till en lämplig utsläppspunkt.

Till en markbädd behöver det finnas en kompletterande fosforrening för att den ska nå kraven för normal skyddsnivå.

Vanligen behöver man också en fördelningsbrunn för att anläggningen ska vara godtagbar. Det behöver även finnas luftningsrör så att anläggningen under hela livslängden kan vara syresatt. 

Du kan anlägga din markbädd i kanten på en åker om du vill, men det är viktigt att inte marken precis där anläggningen ligger brukas. Kör inte med tunga maskiner på anläggningen, eller placera din vedhög eller liknande ovanpå, då riskerar du att massorna packas för hårt.

 

Biomoduler

Här sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt. 

Biomoduler kallas även kompaktfilter och det finns många olika typer och fabrikat på marknaden. Gemensamt för dem alla är att de används för biologisk behandling av avloppsvatten och att de inte har några rörliga delar eller kräver tillgång till el.

Biomoduler kan användas för rening av blandat eller urinavlastat avloppsvatten, eller endast BDT-vatten.

 

Gråvattenfilter / BDT-filter

BDT-vattenfilter, även kallade gråvattenfilter, är kompakta anläggningar för rening av BDT-vatten.

Det finns en mängd olika produkter på marknaden, med olika teknik och kapacitet. Många är  anpassade för fritidshus med en lägre vattenförbrukning.

Vissa varianter grävs ned och andra placeras ovan mark. Gemensamt för den här typen av produkt är att det krävs viss skötsel med jämna mellanrum, till exempel att byta ut filtermaterialet eller göra rent filter.

 

Minireningsverk

Ett minireningsverk kan vara en god lösning för dig som inte har så stor fastighet då de vanligen kräver mindre yta än till exempel en infiltrationsbädd.

I ett minireningsverk sker reningen av avloppsvattnet i ett slutet system. Efter reningsverket leds vattnet ut till ett vattendrag, ofta via ett efterpoleringssteg som vanligen är markbaserat. Det är ofta bakterier och smittämnen som behöver renas ytterligare.

Vi ställer krav på att minireningsverk ska vara testade enligt gällande EU-standard.

Vi ställer även krav på att minireningsverk ska ha regelbunden service av en person med sakkunskap om reningsverket.