Hantering av hästgödsel

Hästgödsel är en fantastisk resurs! Men det finns en del regler att följa.

En vuxen häst producerar 8-10 ton färsk stallgödsel per år. Hästgödsel är sammansatt av träck (spillning), urin, strömedel (halm, spån, torv mm), foder och vatten. Det mesta av innehållet består av vatten och kol, men i genomsnitt är cirka 50 kg av den färska stallgödseln kväve, 10 kg är fosfor och 60 kg är kalium. Innehållet av växtnäring i gödseln växlar mycket mellan olika gårdar och beror till exempel av hur mycket spannmål som finns i foderstaten och vilket strömedel som används.

Hästgödsel är ett suveränt gödningsmedel till olika odlingar. När du sprider gödseln på mark återförs en rad viktiga växtnäringsämnen till jorden. Med gödseln följer också mullämnen som bygger upp markstrukturen och som tjänar som föda åt små och stora djur i jorden.

Slarvar du med gödselhanteringen kan gödseln i stället orsaka olika typer av miljöproblem, till exempel att nitrat eller smittämnen hamnar vattendrag eller vattentäkter. På grund av detta finns det regler och lagar kring gödselhantering.

All gödselhantering måste ske så att natur och människor inte kommer till skada enligt försiktighetsprincipen 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808).