Några tips hur du sköter din enskilda avloppsanläggning

Var rädd om din anläggning och förläng dess livslängd. Avloppsvattnet i en infiltrationsanläggning eller markbädd renas till stor del med hjälp av marklevande bakterier. Här är några punkter som hjälper till att bevara din avloppsanläggning i så gott skick som möjligt.

 • Det måste vara möjligt för syre att komma in i anläggningen. Det sker genom luftningsrören.

 • Se till att lämna alla kemikalier, till exempel syror, lösningsmedel, olja, klorin eller lacknafta till en återvinningscentral. Häll inga sådana kemikalier i avloppet, då dör bakterierna.

 • Lämna alla läkemedelsrester till apoteket.

 • Dosera tvätt- och diskmedel rätt. Överdosera inte. Använd inte tvätt- och diskmedel som innehåller fosfater.

 • Koppla inte in något annat vatten än avloppsvatten till din anläggning. Överbelastning förkortar anläggningens livslängd.

 • Undvik, om du kan, att installera toalett med malpump. Pumpen mal sönder de fasta partiklarna så att de inte lika lätt avskiljs i slamavskiljaren. Det finns därmed risk att det följer med partiklar till efterföljande rening och minskar dess livslängd.


Slamavskiljare ska tömmas varje år

Slamavskiljaren (trekammarbrunnen) är till för att fånga upp fasta partiklar i avloppsvattnet. Tömningen av slamavskiljaren ska ske med den entreprenör som Avfall & Återvinning Skaraborg anlitar. De närmaste åren är det PR Slamsugning AB som ansvarar för slamtömningen. Läs mer på A&ÅS webbplats. 

 • Slamavskiljaren ska ha ett T-rör. Det förhindrar att slam följer med till den efterföljande reningen.

 • Vattennivån i slamavskiljaren ska vara i nivå med utloppsrörets underkant.

 • Observera! Gå aldrig ner i slamavskiljaren! Det finns risk att det saknas syre nere i brunnen med risk för att du kvävs. Det kan också ha bildats giftiga och  explosiva gaser.

 • Efter att du har fått slamavskiljaren tömd så är det bra att du fyller den med vatten igen. Fyll vatten i den tredje kammaren först.


Kontroll av infiltrationsanläggning eller markbädd

Använd luftningsrören för att kontrollera att anläggningen fungerar som den ska.

 • Se till att det finns en huv eller ett lock på luftningsrören som tillåter att luft passerar men inte snö, löv eller annat skräp.

 • Kontrollera att rören inte innehåller jord, slam eller liknande.

 • Kontrollera att det inte står vatten i spridarledningarna. Du kan försiktigt föra ner en käpp eller lysa ner med en ficklampa. Om det är vatten i rören fungerar inte bädden som den ska.

 • Kör inte ovanpå infiltrationen eller markbädden. Använd inte ytan som parkering eller upplag.

 • Plantera inte träd eller andra växter med rotsystem som kan skada anläggningen. Röj buskar och annan vegetation regelbundet.

 • Ska du tömma badkaret eller jacuzzin - gör det med eftertanke. Det vill säga töm lite i taget. Tänk på att mycket vatten under kort tid till slamavskiljaren ökar risken för att slam följer med vattnet till infiltrationsanläggningen eller markbädden. Därmed ökar risken för att anläggningen täpps igen.


Se till att den slutna tanken har larm

Slutna tankar ska alltid ha larm eller nivåmätare. Ha koll på nivån och beställ tömning av tanken innan den är full.

Badtunna, badpool eller liknande töms med eftertanke

Om du har en badtunna eller en lite större badpool ska du inte ansluta den till din enskilda avloppsanläggning. Töm i stället badtunnan eller poolen under en längre tid, till exempel via en slang ut på din gräsmatta.