Checklista för att kontrollera din avloppsanläggning

Om du vill visa för oss att din anläggning är godtagbar så behöver vi ha en del information från dig. Du kan själv göra en inventering av din avloppsanläggning. Här listar vi frågor om olika detaljer som du behöver ha kontroll på.

Använd frågorna här nedan för att ta reda på om din avloppsanläggning är godtagbar.

Du kan använda vår checklista eller skriva ner svaren på ett separat papper eller i ett mejl. Kom ihåg att skriva ditt namn, din adress och fastighetsbeteckning. Det är också bra om du kan skicka med foton som visar insidan av alla brunnar, att det finns luftningsrör och hur anläggningen och dess olika delar är placerade i förhållande till huset och gärna något annat landmärke. Du kan även rita en skiss över placeringen på din tomt.

Om det är fler än ett hus påkopplat till avloppsanläggningen behöver du beskriva i text hur husen är påkopplade till anläggningen. Tänk på att om du har flera adresser på din fastighet och en del saknar avlopp och vatten, så ska du också uppge detta till oss.

Om du vill visa för oss att din anläggning är godkänd så behöver vi ha svar på de här frågorna:

1. Frågor som rör mark- och vattenförhållanden vid din fastighet

a) Hur långt från vattentäkter ligger bädden?

b) Är vattentäkterna grävda eller borrade?

c) Vilken sorts mark är det kring anläggningen?

d) Är marken genomsläpplig eller tät?

e) Är marken plan eller ojämn? Ligger anläggningen i en slänt?

f) Hur långt ner i marken finns grundvattenytan normalt?

2. Om du har en sluten tank

a) Hur stor volym har din slutna tank?

b) Har den larm eller nivåmätare?

c) Är den tät?

d) Hur ofta tömmer du tanken?

e) Går både wc-vattnet och bad-, disk- och tvättvattnet (bdt-vattnet) till tanken? Om inte, vad sker med  bdt-vattnet?

3. Frågor om du har torrtoa (utedass, mulltoa eller liknande)

a) Hur samlar du upp fekalier (bajs) och urin?

b) Har du fått tillstånd att själv ta hand om avfallet?

c) Lämnar du till kommunens latrinhämtning? 
Om du inte lämnar till kommunal latrinhämtning utan vill ta hand om avfallet från torrtoan själv så ska du ansöka hos oss om att få göra det.

4. Frågor om slamavskiljaren (kallas också tre- eller tvåkammarbrunn eller septiktank)

a) Hur stor våtvolym har din slamavskiljare?

b) Vilket material är den tillverkad av?

c) Är den CE-märkt?

d) Om den är tillverkad i plast eller glasfiber, vilket märke och modell är det?

e) Om den är tillverkad av betong, är betongen hel? Har betongen vittrat någonstans? Är slamavskiljaren byggd av betongringar?

f) Kommer avloppsvattnet in i den stora kammaren först? Är den stora kammaren 50 procent av volymen?

g) Har slamavskiljaren ett T-rör?

h) Kan ytvatten rinna in i slamavskiljaren? Behöver den höjas upp?

5. Frågor som ska besvaras om du har en fördelningsbrunn eller pumpbrunn

a) Finns det slam i brunnen?

b) Rinner det lika mycket vatten till alla spridarrören? Går det att göra inställningar?

6. Frågor som rör din infiltration eller markbädd

a) Vilken yta har bädden?

b) Hur långa är spridarrören?

c) Hur många spridarrör har anläggningen?

d) Hur djupt ner i marken ligger spridarrören? Du kan ta reda på det genom att mäta i fördelningsbrunnen och i luftningsrören.

e) Finns luftning? Hur högt över markytan sticker luftningsrören upp?

f) Luktar det något från luftningsrören?

g) Vilken sorts grus eller sand användes när anläggningen byggdes?

h) Hur tjocka är grus- eller sandlagren?

i) Om din anläggning innehåller biomoduler, vilken sort har du använt?

j) När byggdes infiltrationsbädden respektive markbädden?

7. Frågor kring gråvattenfilter eller andra fabriksbyggda bdt-lösningar

a) När anlades bdt-avloppet?

b) Vilket märke har produkten?

c) Hur många liter per dygn klarar produkten att rena?

d) Ingår något grus eller annat material förutom produkten?

e) Hur tar du hand om restmaterialet? (Du kan behöva ansöka om att själv få ta hand om materialet, till exempel genom kompostering).

8. Har du ett minireningsverk?

Vi behöver prata med dig om din anläggning. Det finns många varianter på minireningsverk så vi har många frågor att ställa till dig. Så ring vår kundtjänst!

Ta gärna hjälp av en entreprenör om du är osäker

Om frågorna är svåra att svara på så kan du anlita någon av entreprenörerna som anlägger  avlopp för att reda ut om ditt avlopp är godtagbart. Du får troligen betala för entreprenörens tjänst, så ta gärna priser från fler än en entreprenör.

Sök tillstånd

Om du inte kan svara på frågorna, om du upptäcker att din anläggning är för gammal, det vill säga äldre än 15-20 år, om du inte kan beskriva tillräckligt bra hur din anläggning ser ut eller om du har en stenkista så är det troligt att din anläggning inte är godtagbar. Då måste du ansöka om ett nytt tillstånd. Du får inte börja bygga den nya anläggningen förrän du har fått ett tillstånd från oss.