Bilden visar en slamtömningsbil.

Slamtömning och latrinhämtning

Det är A&ÅS - Avfall & Återvinning Skaraborg som har hand om slamtömning.

Slamtömning

Du som har en avloppsanläggning med en slamavskiljare/trekammarbrunn eller kanske en sluten tank behöver få denna tömd emellanåt. Det är kommunalförbundet Avfall & Återvinning  Skaraborg (A&ÅS) som ansvarar för tömning och behandling av slam från enskilda avloppsanläggningar.

Avfall & Återvinning Skaraborg anlitar olika entreprenörer som utför själva slamtömningen, i dagsläget är det PR Slamsugning som hämtar i vårt område.

Förutsättningar för slamtömning

Redan i planeringsstadiet för en ny avloppanläggning är det bra att tänka på förutsättningarna för slamtömning. Det finns några punkter som måste uppfyllas för att slambilen ska kunna ta sig fram och tömma din anläggning.

  • Det horisontella/vågräta avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och slam-avskiljare/tank får inte vara längre än 25 meter.

  • Det vertikala/lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren/tanken får inte överstiga 4 meter.

  • Locket på slamavskiljare eller tank får väga maximalt 30 kg.

 

Latrinhämtning

A&ÅS ansvarar även för latrinhämtning från permanent- och fritidsbostäder om du har en torrtoalett eller liknande lösning.