Information till media efter miljönämndens sammanträde 2018-03-01

Miljönämnden för östra Skaraborg hade igår årets andra sammanträde.

Svenska Folkbyggens BRF nr II föreläggs att åtgärda höga radonhalter
Beslut fattades om att förelägga Svenska Folkbyggens BRF nr II att åtgärda höga radonhalter i ett större antal lägenheter. Svenska Folkbyggens BRF nr II har redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden. I ett antal lägenheter uppmättes radonhalter över 200 Bq/m3 vilket är det riktvärde som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Miljönämnden förelägger nu Svenska Folkbyggens BRF nr II att vidta åtgärder i de aktuella lägenheterna för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella lägenheterna. Resultat från dessa mätningar skall redovisas till Miljösamverkan senast den 31 juli 2019. Miljönämnden beslutar även att förena föreläggandet med ett vite om 150 000kr vilket kan dömas ut om Svenska Folkbyggens BRF nr II inte följer nämndens beslut.

3 355 st tillsyns- och kontrollinsatser i Miljösamverkans årsredovisning

Miljösamverkan presenterade under nämndsammanträdet årsredovisningmed verksamhetsberättelse och bokslutför 2017. Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg ska i sitt arbete bidra till hållbar utveckling som syftar till att tillförsäkra dagens och morgondagens invånare en hälsosam och god miljö. Under 2017 genomförde Miljösamverkan 3 355 tillsyns- och kontrollinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden. Bland de större insatserna under året kan nämnas tillsyn av bland annat små avlopp, fordonstvättar, dricksvatten­anläggningar och lantbruk. Ett nytt grepp har varit tillsyn av sortering av förpackningar i samband med livs­medelskontroll hos livsmedels­anläggningar i medlemskommunerna.

Under året har Miljönämnden beslutat om en handlingsplan för arbetet med förorenade områden. Planen sträcker sig till och med 2020 och syftar till att öka åtgärdstakten så att miljökvalitetsmålet giftfri miljö kan uppnås. För att höja medvetenheten i kommunerna har Miljösamverkan genomfört två informationsinsatser, en med råd om vedeldning och en om radonmätning i villor.

Miljösamverkan östra Skaraborg visar ett resultatöverskott på 2 643 tkr. Överskottet förklaras dels av lägre kostnader än budget, dels av högre intäkter än budget. Överskottet kommer att återbetalas till medlemskommunerna under 2018.

Kommande år kommer fokus i tillsynen ligga på god ekologisk och kemisk status i vårt grundvatten. Det senaste årets många fall av livsmedelsfusk visar även att krafttag behövs mot en här typen av bedrägerier, vilka får ett ökat fokus i livsmedelskontrollen framgent.

Förslag till vattenplan för kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg

Miljönämnden överlämnar ett förslag till vattenplan till kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg. Vattenplanen ger ett underlag för att kunna prioritera vilka åtgärder som behöver genomföras.

God vattenkvalitet är nyckeln till väl fungerande ekosystem och människors hälsa. Våra vatten måste skyddas för att säkerställa att vårt  yt- och grundvatten är av god kvalitet. På det sättet främjas den biologiska mångfalden och vi får en långsiktig och hållbar vattenförsörjning. En kommunal vattenplan är en viktig del i det arbetet.Miljönämnden östra Skaraborg fick hösten 2016 i uppdrag av direktionen att initiera samordning av vattenarbetet mellan kommunerna Hjo, Tibro och Karls­borg. Uppdraget innebar att ta fram en gemensam vattenplan för att uppnå en hållbar vattenanvändning. Miljönämnden ansvarade för projektledning och samordning, i arbetsgruppen ingick miljönämndens VA-rådgivare och en representant för respektive kommun.

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner är rika på sötvatten med en mängd vattendrag, sjöar och grundvatten. Alla sjöar och vattendrag i kommunerna är dock mer eller mindre påverkade av mänskliga aktiviteter som t.ex. tillförsel av gödningsmedel och försurande ämnen, markavvattning, uppodlade strandzoner, vattenkraftutbyggnad och dammar. Vattenplanen är översiktlig och utgör ett enkelt verktyg som kan användas som beslutsunderlag i kommunernas fortsatta arbete för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Forest Star Festival behöver mäta ljudnivåer

Miljönämnden behandlade också den remiss som kommit från polismyndigheten gällande Forest Star festival 21–24 juni 2018 i Hjo kommun. Miljönämnden anser att ansökan kan beviljas under förutsättning att ljudmätningar utförs och att arrangören kan säkerställa att de beslutade ljudnivåerna inte överskrids. Musik får inte spelas mellan kl. 04.00 och 10.00.

Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, telefon 0706-48 51 11.

För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll
och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.