Information till media efter miljönämndens sammanträde 2020-10-07

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sammanträde i Hjo Stadshus.

Knistad AB behöver förbättra dricksvattenkvalitet

Vid en kontroll har det konstaterats att flouridhalten i dricksvattnet från Knistads vattenverk innehåller för hög halt flourid. Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Knistad AB att åtgärda fluoridhalten i dricksvattnet hos användare så att värdet är mindre än 1,5 mg/l (F). Flouridhalten ska vara åtgärdad senast den 1 oktober 2021, föreläggandet är förenat med vite.

Mer information behövs om grundvattenbrunnar vid SKAS

Västra Götalandsregionen har ansökt om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen för att få anlägga grundvattenbrunnar vid Skaraborgs Sjukhus Skövde. Syftet är att utvinna värme och kyla ur grundvattenet. Miljönämnden har i sitt remiss-svar önskat kompletterande information på flera punkter.

Vitesbelopp väntar Peoples Homes AB

Miljönämnden beslutar att ansöka om att mark- och miljödomstolen dömer ut de vitesbelopp som nämnden beslutat om för Peoples Homes AB. 

I februari 2020 beslutade miljönämnden att vitesförelägga Peoples Homes AB att genomföra åtgärder för samtliga lägenheter i flerbostadshuset på Klostervägen 13 i Falköpings kommun.
Senast den 1 oktober 2020 skulle Peoples Homes AB redovisa att åtgärder vidtagits vilket inte har skett. 

 

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.