Information till media efter miljönämndens sammanträde 2020-06-03

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sammanträde i Tibro. 

 

Miljönämnden beslutar om sanktionsavgift för Mössebergs camping och stugby

Kommunstyrelsen i Falköpings kommun meddelade inte miljönämnden att de tagit över ansvaret för en registrerad livsmedelsanläggning. Därför måste bolaget nu betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Miljönämnden är skyldig att påföra en miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Vid en ordinarie livsmedelskontroll av verksamheten på Mössebergs camping och stugby i januari i år uppdagades att det verksamheten hade en ny verksamhetsutövare. Det framkom att Kommunstyrelsen i Falköpings kommun är den juridiska person som har tagit över ansvaret för den registrerade livsmedelsanläggningen, vilket inte meddelats till miljönämnden.

Avgiften som betalas till kammarkollegiet baseras på företagets årsomsättning. När överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, är avgiften en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Viten väntar flera fastighetsbolag om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga flera fastighetsägare att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har alla redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter.

Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas. Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Då de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med högre vitesbelopp för att bolagen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.