Information till media efter miljönämndens sammanträde 2018-05-30

Miljönämnden för östra Skaraborg hade igår sista sammanträdet innan sommaren. Det var en diger agenda som avhandlades i Tibro stadshus. Bland annat diskuterades detaljplan för nytt studentboende i Skövde, flyg i Karlsborg, klagomål på skjutbanan i Falköping och städning av skolor i Skövde kommun.

Miljönämnden beslutar att initiera en omprövning av tillståndet för Falköpings jakt- och sportskytteklubb
Under en längre tid har grannar till skjutbanan i Falköping klagat på störande ljud och buller. Med anledning av detta har Miljösamverkan tittat närmre på situationen. Det tillstånd Falköpings jakt- och sportskytteklubb har är från 1983 och meddelades av Länsstyrelsen utifrån då aktuella förutsättningar. Miljösamverkan anser att verksamheten genererar bullerstörningar som inte är i linje med nuvarande praxis, det vill säga inte förenliga med miljöbalkens krav. Nämnden anser bland annat att skytteklubbens skjuttider är för generösa och att mer restriktiva villkor är motiverat av miljö- och hälsoskäl. Samtidigt vill nämnden framhålla att man  inte vill förbjuda verksamheten. Miljönämnden östra Skaraborg beslutar därför att ansöka om omprövning av tillståndsvillkor hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.

Mer flyg i Karlsborg kan vara okej, men behöver utredas mer
Med vissa förbehåll ser Miljönämnden östra Skaraborg inga hinder för en utökning av Försvarsmaktens verksamhet på Karlsborgs flygplats. Försvarsmakten har ansökt om att få utöka antalet flygrörelser från ca 2 200 per år (2009) till ca 9 300 per år. Länsstyrelsen har lämnat ärendet på remiss till miljönämnden för utlåtande. Miljönämnden bedömer att försvarsmakten kontinuerligt bör utföra beräkningar och fältmätningar av buller för att vid behov kunna vidta åtgärder. Perfluorerade alkylsyror (PFAS) används i verksamheten, miljönämnden vill att försvarsmakten utreder mer kring spridning, utlakning och reningsmöjligheter. Även processen med att avisa flygplan vintertid bör utredas ytterligare. Sammantaget bedömer miljönämnden att den sökta verksamheten kan bedrivas inom miljöbalkens ramar.

Ytterligare bullerutredning behövs för nytt studentboende vid resecentrum
Miljönämnden östra Skaraborg har lämnat svar på remiss om detaljplan för nya studentbostäder i kvarteret Kurorten. Miljönämnden godkänner planförslaget, men ställer sig tveksam till lämpligheten att förtäta med ytterligare bostäder på en sådan buller- och riskutsatt plats. Västra stambanan trafikeras dygnet runt vilket ställer krav på att en högkvalitativ bullerutredning görs. De nivåer som redovisas är höga och behöver utredas ytterligare. Det är oklart vilka långsiktiga effekter som dessa bullernivåer kan ha på människors hälsa. Miljönämnden påpekar också att det på västra stambanan transporteras stora mängder farligt gods. Även om slutsatserna i riskutredningen visar att den totala risken för planförslaget är acceptabla, ökar samhällets totala riskbild när antalet bostäder ökar.

Ny miljöbalkstaxa och ändrad riskklassningsmodell att förhålla sig till
Miljönämnden östra Skaraborg föreslår direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att anta reviderade taxor. Livsmedelsverket inför en ny riskklassningsmodell från och med 2020. Det innebär att miljösamverkan behöver revidera taxan för offentlig kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen.

Även Sveriges kommuner och Landsting (SKL) presenterar inom kort en ny taxa för miljöbalken som kan börja användas av kommunerna från och med 2019. Miljösamverkan östra Skaraborg har för ambition är att införa den nya taxemodellen från och med 2020 och lämnar därför förslag till direktionen att förbereda för detta.

Huvudsyftet med en ny taxa är att anpassa indexuppräkningen ”Prisindex för kommunal verksamhet” (PKV) till Sveriges Kommuner och Landstings förslag, samt att anpassa grundfaktorn till de faktiska kostnaderna. De flesta verksamheter kommer att få samma avgift som tidigare. Några verksamheter kommer att få en sänkning och några kommer att få en höjning. Avsikten med en ny taxa är också att ge Miljösamverkan östra Skaraborg bättre förutsättningar att få tillgång till de resurser som krävs för att nå och upprätthålla en hög kvalitet i arbetet.

Miljönämnden väljer att inte överklaga dom om skolstädning
Miljönämnden i Östra Skaraborg beslutade i februari 2017 att förelägga Barn- och utbildningsnämnden i Skövde kommun att upprätta och införa rutiner för städning för varje förskola, grundskola och gymnasieskola som nämnden ansvarar för. Barn- och utbildningsnämnden överklagade beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen (MMD). MMD meddelade dom den 18 maj 2018 vilken undanröjer Miljönämnden östa Skaraborgs beslut. Domen kan överklagas senast den 8 juni 2018.

Domstolen konstaterar att Miljönämndens föreläggande avser samtliga förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. MMD anser inte att utredningen visar att samtliga lokaler som föreläggandet avser har utretts. Miljönämnden konstaterar att MMD undanröjer föreläggandet då domstolen bedömer att utredningen inte är tillräcklig. Nämndens föreläggande grundades på ett omfattande inspektionsarbete under flera år. Vid överklagan lämnades dock endast en del av dessa inspektionsrapporter som underlag till domstolen, vilket visade sig vara för lite. Med hänsyn till att domstolen undanröjer föreläggandet på grund av bristande underlag så uttalar sig domstolen inte i sak. Domstolen tar inte ställning till Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Domstolen uttalar sig inte heller om generella städfrekvensföreläggandens vara eller icke vara. Vi har alltså inte fått svar på frågan om Skövde kommun städar för lite eller för sällan, bara att utredningen inte var tillräckligt omfattande.

Miljönämnden östra Skaraborg väljer därför att avsluta ärendet här och nu för att istället fokusera på den fortsatta tillsynen av barns skolmiljö. Tillsynen på städning i skolor har sedan överklagandet vilat i avvaktan på slutligt beslut. Städningen i skolor är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning.

Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, telefon 0706-48 51 11.

För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll
och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.