Information till media efter miljönämndens sammanträde 2022-02-23

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt andra sammanträde för året. Mötet hölls i stadshuset i Skövde.

Miljönämnden förbjuder Khabour Syrien förening att tillåta rökning i serveringslokalen

Miljönämnden östra Skaraborg förbjuder Khabour Syrien förening att tillåta rökning i serveringslokalen på fastigheten i Skövde. Förbudet förenas, till och med den 31 december 2023, med ett löpande vite om 50 000 kronor för varje gång som förbudet inte följs. Miljönämnden östra Skaraborg bestämmer att detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Miljönämnden bedömer att verksamheten är omfattande med tanke på antalet gäster vid Polismyndighetens och miljönämndens tre tillsyns-/kontrollbesök. Nämnden bedömer att det mot bakgrund av vad som kommit fram i ärendet är motiverat och angeläget utifrån risk för människors hälsa att förena detta förbud med löpande vite varje gång förbudet inte följs. Detta för att säkerställa att gällande lagstiftning följs. Vitet har fastställts till ett belopp med hänsyn till vad som kan antas förmå Khabour Syrien förening att följa föreläggandet.

Viten kan vänta flera fastighetsbolag om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga flera fastighetsägare att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har alla redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter.

Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas.

Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Då de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med högre vitesbelopp för att bolagen ska redovisa uppföljande mätningar av radonhalten efter att de genomfört åtgärden.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.