Information till media efter miljönämndens sammanträde 2021-01-27

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt första sammanträde för året. Mötet hölls digitalt.

Miljönämnden beslutade bland annat om omvärldsbevakning och analys inför strategisk plan och budget för 2022-2024 samt nämndens mål och preciseringar för digitalisering. 

Miljönämnden beslutar om sanktionsavgift för Ekebackens förskola, Skövde kommun


Servicenämnden i Skövde kommun meddelade inte miljönämnden att de startat en livsmedelsverksamhet på Ekebackens förskola. Därför måste Servicenämnden i Skövde nu betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Miljönämnden är skyldig att påföra en miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Vid en kontroll av verksamheten på Ekebackens förskola i augusti i år uppdagades att en livsmedelsverksamhet påbörjats utan att först meddelas till miljönämnden.

Avgiften som betalas till kammarkollegiet baseras på företagets årsomsättning. När överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, är avgiften en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att medge dispens för sanering av PCB på akutmottagning och IVA vid Skaraborgs Sjukhus Skövde.


Miljönämnden har tidigare beslutat att alla PCB-fogar inom Skaraborgs Sjukhus Skövde, skulle vara sanerade till den 31 december 2022. 

Västfastigheter har tillsammans med SkaS Skövde bedömt att en säker sanering inte är genomförbar i lokaler med pågående verksamhet. Under rådande omständigheter med en pågående covidpandemi ses en stor osäkerhet kring när de kommer ha en så låg belastning på IVA att sanering är möjlig, och därför behövs en tidsmarginal för att kunna säkra att den vård som är nödvändig kan ske i lokalerna. Miljönämnden beslutar att utöka tiden för när PCB-sanerings ska vara genomförd till 30 april 2025.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.