Information till media efter miljönämndens sammanträde 2020-02-26

Miljönämnden östra Skaraborg hade igår sitt andra sammanträde för året. Mötet hölls i stadshuset i Skövde. Bland annat diskuterades otillåtet utsläpp av avloppsvatten och bristfällig boendemiljö. 

Miljönämnden beslutar om förbud för Knistad AB
Knistad AB har under en längre tid släppt ut otillräckligt renat avloppsvatten från sin fastighet. Miljönämnden har tidigare förbjudit vidare utsläpp av avloppsvatten från Knistad AB:s verksamhet till avloppsanläggningen på fastigheten. Förbudet har trätt i kraft, men åtgärder har inte vidtagits, vilket nämnden också har konstaterat vid platsbesök.

Nämnden bedömer därför att det är nödvändigt att förena förbudet med ett vite för att det ska följas. Under nämndens möte fattades därför ett nytt beslut i ärendet där förbudet förenas med ett vitesbelopp. Knistad har nu till den sista juni 2021 på sig att ordna en godkänd avloppslösning.

Peoples Homes måste åtgärda samtliga lägenheter på Klostervägen
Efter att boende klagat på inomhusmiljön i flerbostadshuset i Gudhem genomförde miljönämnden en kontroll vilket uppdagade ett antal brister i boendemiljön.

Peoples Homes AB förelades att genomföra olika fukt- och ventilationsutredningar vilka nu har redovisats. Miljönämnden bedömer att fuktutredningen som Peoples Homes AB har redovisat visar att fuktskadorna som förekommer i flerbostadshuset är en olägenhet för människor hälsa.

Miljönämnden beslutar att förelägga Peoples Homes AB att åtgärda bristerna i samtliga lägenheter. Fuktskadat material ska tas bort, otätheter ska åtgärdas och ett antal andra reparationer utföras för att komma tillrätta med problemen. Under saneringen ska hyresgästerna flyttas från sina bostäder för att skydda deras hälsa. När fuktskadat material avlägsnas är det stor risk att de boende exponeras för extra mycket mögelsporer.

Miljönämnden förenar föreläggandet med vite eftersom Peoples Homes AB tidigare inte har genomfört och redovisat resultat från undersökningar inom den förelagda tiden. Nämnden bedömer att det är viktigt att åtgärderna genomförs skyndsamt.

 

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.