Information till media efter miljönämndens sammanträde 2019-06-04

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt tredje sammanträde för året. Mötet hölls i stadshuset i Falköping.

Miljönämnden beslutade om mål för år 2020 och framåt. En viktig aspekt när målen
specificerats har varit att integrera Agenda 2030 med tydliga kopplingar i
det dagliga arbetet. För att nå Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling samt de nationella målen med preciseringar och de regionala tilläggsmålen kommer miljönämnden att fokusera och prioritera sitt arbete med tillsyn och kontroll. Miljönämnden kommer
fortsatt att arbeta flitigt med små avlopp, radon i flerbostadshus och vedpannor i tätorter.

Miljönämnden godtar Fortifikationsverkets kompletteringar i ansökan om dispens för och tillstånd till markavvattning vid Karlsborgs flygplats.

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att godta de kompletteringar som Fortifikationsverket har lämnat när det gäller vilka konsekvenser för miljön som projektet kommer att ha i anläggningsskedet.

Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs flygplats. Åtgärderna har bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen handlägger denna typ av ansökan och skickar den till miljönämnden på remiss. I sitt första remissvar önskade Miljönämnden kompletterande uppgifter angående projektets påverkan under anläggningsskedet vilket nu har preciserats till nämndens belåtenhet. 

Miljönämnden lämnar få kommentarer om planprogram för Mariesjö

Miljönämnden östra Skaraborg bedömer att Skövde kommun har tagit fram ett gediget och väl underbyggt förslag till hur Mariesjö och Södra Stallsiken kan utvecklas fram till år 2040. I den här typen av omvandlingsområden kan föroreningar från tidigare verksamheter vara ett problem. De utredningar som ligger till grund för bedömningarna av föroreningar inom programområdet är väl genomförda och tillräckliga för programskedet. Under detaljplanering och inför exploatering kan kompletterande undersökningar behöva göras.

Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras med en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes Denna behöver även kompletteras med åtgärder för uppföljning och övervakning av dagvatten. Miljönämnden anser även att bullersituationen behöver följas upp då buller från trafik och verksamheter bedöms få små till stora negativa konsekvenser i området.

Protokoll från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571.

 

För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30. Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.