Information till media efter Miljönämndens sammanträde 2021-02-24

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt andra sammanträde för året. Mötet hölls digitalt. Bland annat föredrogs årsredovisning för 2020 och nämnden fattade beslut om revidering av förbundsordning och reglemente.

Viten väntar två olika bostadsrättsföreningar om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga bostads Bostadsrättsföreningen Billingen i Skövde kommun och Bostadsrättsföreningen Falköping 1 i Falköpings kommun att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter.

Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas.

Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Då de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med vitesbelopp för att bolagen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.

Området kring Böja sågverks doppningskar är nu sanerat

Miljönämnden har tagit del av slutrapportering gällande efterbehandlingsåtgärder vid Böja sågverk. Efterbehandlingsåtgärden har innefattat rivning av betongkonstruktion tillhörande tidigare doppningsanläggning samt sanering av jordmassor i anslutning tilldoppningskaret. Arbetet har utförts i enlighet med upprättad anmälan. Totalt har 111 ton förorenad betong och 305 ton förorenad jord transporterats från fastigheten till godkänd mottagningsanläggning. 

Samtliga skolbyggnader där det finns risk för PCB i byggnadsmaterialet är, eller kommer att bli, ordentligt inventerade.

Miljönämnden har under vintern begärt dokumentation från 165 verksamheter inom skola och förskola för att inventera eventuell förekomst av PCB i byggnaderna.

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp svårnedbrytbara organiska ämnen. Eftersom de är svåra att bryta ned och lagras i miljön under lång tid behöver PCB saneras bort från samhället. PCB är inte akut giftigt men höga halter kan på lång sikt påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret hos både djur och människor. PCB kan förekomma i byggnader som är byggda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973.

Miljönämndens granskning visar att 60 verksamheter är inrymda i lokaler som är byggda inom den tidsperiod som PCB användes. Flera verksamheter har redan inventerat förekomst av PCB, ingen av dessa har behövt utföra någon sanering. Miljönämnden kommer att följa upp att inventeringar görs på resterande skolbyggnader som är byggda inom tidsperioden. Om det visar sig att det förekommer PCB i sådana halter att de behöver saneras kommer nämnden att förelägga om detta om inte fastighetsägaren frivilligt åtar sig att sanera.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.