Information till media efter miljönämndens sammanträde 2019-02-27

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt andra sammanträde för året. Mötet hölls i kommunhuset i Karlsborg. Nästa tillfälle då miljönämnden möts är den 10 april.

Hjordnära mejeri i Hjo måste minska sitt utsläpp

Miljönämnden östra Skaraborg fattade beslut att förelägga Hjordnära mejeri att utföra åtgärder för att rena sitt spillvatten. Hjordnära mejeri startades 2009 och beräknade då att verksamheten skulle ha en årlig invägning av 8 miljoner kg mjölk. Den siffran har succesivt ökat och förväntas öka ytterligare då verksamheten utvecklas. Mejeriets processavloppsvatten leds till Hjo kommuns reningsverk (Hjo ARV). Huvuduppgiften för Hjo ARV är att ta hand om spillvatten från kommunens hushåll och har en kapacitet anpassad för detta. Hjo kommun har enligt VA-lagen inte någon skyldighet att ta emot annat spillvatten. Redan från starten av mejeriet har Hjo ARV varit tydliga med att de har möjlighet att ta emot en belastning på maximalt 500 mg/l BOD7, vilket motsvarar 20 ton BOD7 per år. BOD7 är ett mått på biokemisk syreförbrukning och visar hur väl renat spillvattnet är. För att minska mängden BOD7 måste alltså mejeriet rena sitt spillvatten bättre.

Under 2018 fick mejeriet enligt nämndens föreläggande släppa ut 30 ton BOD7 per år till spillvattennätet. Vid årets slut hade mejeriet släppt ut 55,4 ton BOD7, nästan dubbelt så mycket som försiktighetsmåttet angav. Eftersom Hjordnära mejeri hela tiden har känt till att utsläppen måste minskas men fortfarande överskrider så bedömer miljönämnden att ett vite bör kopplas till föreläggandet. Miljönämnden bedömer att Hjordnära mejeri har haft gott om tid att installera och trimma in reningsutrustning som skulle behövts för att klara kraven. Hjordnära har nu fram till 1 maj 2019 på sig att göra åtgärder för att minska utsläppen.

Miljösamverkan blir mer sociala

Våren 2017 beslöt Miljönämnden att Miljösamverkan skulle avvakta med att delta i sociala medier. Nu har en ny utredning genomförts och redovisats för nämnden som visade att många myndigheter är aktiva i sociala medier. Det kan vara en framgångsfaktor att finnas tillgängliga för kommuninvånarna där de befinner sig. Miljönämnden kom fram till att det var en god idé för utökad service. Miljösamverkans kundtjänst kommer att hantera sociala medier som ytterligare en kommunikationskanal och besvara generella frågor på samma sätt som via telefon, mail och besök. Så snart rutiner finns på plats kan du följa Miljösamverkans arbete på Facebook.

Protokoll från mötet kommer att anslås på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats inom kort. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571.

 

För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30. Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.